อบต.หนองปลิง จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

โฟสเมื่อ: 29-07-2020 10:39

ประมวลภาพกิจกรรม

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า