ประชาสันพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19

โฟสเมื่อ: 6-08-2020 11:14

ประมวลภาพกิจกรรม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม ภายใต้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 จึงได้มีกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2563 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตามระยะเวลาดังกล่าว สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทางเว็ปไซต์ http://activefam.anamai.moph.go.th/register