Loading...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติ

​       ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองปลิง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองมหาสารคาม ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ, หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู, หมู่ที่ 4 บ้านจำนัก, หมู่ที่ 5 บ้านโคกสี, หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลิง, หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิไล